- Disclaimer

Disclaimer voor Bierman & Bierman
In de disclaimer geven we aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bierman & Bierman is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bierman & Bierman.
Wilt je een tekst, fotomateriaal of ander materiaal van deze website gebruiken, neem dan contact op met Bierman & Bierman via info@biermanenbierman.nl.


Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bierman & Bierman te mogen claimen of te veronderstellen. Hetgeen bij wet zo is vastgelegd.


Bierman & Bierman streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Hoewel de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (uiterlijk of productinformatie) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Bierman & Bierman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de websites en webpagina’s staat waarnaar wij via interne of externe hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.biermanenbierman.nl op deze pagina.